Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο- σκούπα! Σφαγή σε εφάπαξ και επικουρικές των σωμάτων ασφαλείας | MOLWNLAVE.COM


Αύριο ξεκινάει η επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής με στόχο να ψηφιστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών του Β΄ Θερινού Τμήματός της, στις 8 Αυγούστου. Το επίμαχο νομοσχέδιο των 216 σελίδων και των 232 άρθρων, που συνυπογράφουν 13 αρμόδια υπουργεία, κατατέθηκε στο παρά πέντε χθες προκειμένου να αποφευχθεί η διαδικασία τού κατεπείγοντος, που θα έδινε πάτημα για αντιπολιτευτική πολιτική.
Εντός του σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για τον αιγιαλό, που είχε ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων ακόμα και από βουλευτές της συγκυβέρνησης, αναγκάζοντας έτσι την κυβέρνηση να κάνει πίσω και να αποσύρει επίμαχες διατάξεις.

Οι διατάξεις

Ετσι, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις μόνο για τη χάραξη. «Μέχρι τις αρχές του 2016 θα πρέπει να έχει οριοθετηθεί ο αιγιαλός στο σύνολο των ακτών της χώρας, ενώ η παλαιά χάραξη του αιγιαλού, στο 10% της επικράτειας όπου ήδη υφίσταται, μπορεί να υπερισχύει της νέας» αναφέρει το σχέδιο νόμου. Σε άλλες διατάξεις προβλέπεται η ενσωμάτωση της επικουρικής σύνταξης των αστυνομικών, των πυροσβεστών και του προσωπικού ιδρυμάτων εμπορικού ναυτικού στο ΕΤΕΑ. Τα Ταμεία που χορηγούν εφάπαξ στους παραπάνω επαγγελματίες θα μπορούν να μετατραπούν σε επαγγελματικά και προβλέπεται συντελεστής βιωσιμότητας, προκειμένου να μην παρουσιάζουν ελλείμματα. Επίσης, καταργούνται τέσσερις κοινωνικοί πόροι, που αφορούν το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, δικαστικών και το ΤΕΑΔΥ.

Επίσης, περιλαμβάνονται οι εξής διατάξεις:

*Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να τον απενεργοποιεί, εάν ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή διαπράττει φοροδιαφυγή ή έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του.
*Καταργείται η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής.

*Μεταφέρεται στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η αρμοδιότητα να δίνει παράταση προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και άλλων δηλώσεων.

*Συστήνονται 400 θέσεις μόνιμου προσωπικού στον κλάδο των εφοριακών και 13 φορολογικοί επόπτες στις περιφέρειες της χώρας.

*Ειδικά για φέτος, οι δαπάνες αγοράς αγαθών και τα έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής περίθαλψης (2013) υπολογίζονται για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, ακόμη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. 

*Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν λαμβάνει την ισχύ νόμου και συνεπώς η εφαρμογή του δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την υποχρέωση να απαιτεί από τις τράπεζες και τις εταιρίες ειδικού σκοπού να λαμβάνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση τα όσα προβλέπονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η ΤτΕ δεν επιλαμβάνεται της επίλυσης των διαφορών μεταξύ δανειστών και οφειλετών από την εφαρμογή του κώδικα.

*Την άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγεί η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της περιφερειακής ενότητας της έδρας του φαρμακείου με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, ενώ τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθούν ηλεκτρονικά. 

*Το ΓΕΜΗ καθίσταται πλέον ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας. Η δημοσίευση στις οικονομικές εφημερίδες διατηρείται ως προαιρετική και το ΦΕΚ διατηρείται έως και το τέλος του 2015 ατελώς. 

Αλλάζει εκ βάθρων το σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις !

Στην πλήρη ανατροπή του ισχύοντος καθεστώτος για τους διαγωνισμούς προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών από το Δημόσιο οδηγεί το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Η συντριπτική πλειοψηφία του σχεδίου νόμου αφορά τις αλλαγές στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων με βάση σχετικές προτάσεις από την «Ομάδα Δράσης» της Κομισιόν για την Ελλάδα, του ΟΟΣΑ, αλλά και όσα προέκυψαν από πολύμηνη διαβούλευση με φορείς της αγοράς υπό τον συντονισμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΕΑΔΗΣΥ).

Το σχέδιο νόμου εισάγει δέκα σημαντικές αλλαγές στον τρόπο προγραμματισμού και προώθησης των διαγωνισμών του Δημοσίου για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ρύθμιση με ενιαίο τρόπο των διαδικασιών ανάθεσης, ανεξάρτητα από το είδος της αναθέτουσας Αρχής ή του αναθέτοντος φορέα (κράτος, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ κ.λπ.), ενώ εισάγονται αυστηρές και αναλυτικές εγγυήσεις διαφάνειας. Επίσης, υιοθετούνται διάφορα μέτρα με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης, ενώ παρέχεται έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο από ένα ανεξάρτητο όργανο. 
πηγη
 
Top